Skip to main content

Aanbesteden lab producten

PIANOO.NL DEELT DE INS EN OUTS VAN AANBESTEDINGEN.
IN DEZE TABS VINDT U

A) AANBESTEDEN VAN EEN DAS: ALLE INFORMATIE OVER EEN DAS MANIER VAN AANBESTEDEN,IN COMBINATIE MET  DE “S-DAS MANIER” VAN AANBESTEDEN, EEN “BOL.COM” MANIER VAN INKOPEN.

B) REGULIER AANBESTEDEN: HOE HET S-DAS DE REGULIERE AANBESTEDING MEER DOELMATIG MAAKT.


A: AANBESTEDEN VAN EEN DAS

Het Dynamisch Aankoopsysteem is het elektronisch proces voor het doen van gangbare aankopen van lab producten. 

Het S-DAS van EQILENCE is 1:1 gebaseerd op het Dynamisch Aankoop Systeem dat door de Europese wetgeving per juli 2016 is vrijgeven voor het elektronisch aanbesteden van werken, leveringen of diensten.

 

De looptijd van een DAS dient beperkt te zijn, de duur hiervan bepaald u zelf en is niet beperkt tot bijvoorbeeld vier jaar. Het DAS staat gedurende de gehele looptijd open voor toetreding van nieuwe leveranciers die aan de eisen voor toelating tot het systeem voldoen om lab producten te leveren. U kunt het aantal leveranciers in een DAS niet beperken door selectiecriteria toe te passen. Wel kunt u uitsluitingsgronden en passende geschiktheidscriteria stellen aan de leveranciers. In de praktijk houdt dit in dat uw organisatie niet beperkt wordt in de vrijheid van het doen van aankopen bij geschikte leveranciers.

Een DAS is enkel toegestaan en geschikt voor gangbare aankopen van werken, leveringen of diensten, waarvan de kenmerken wegens de algemene beschikbaarheid op de markt voldoen aan uw behoeften. In de Engelse vertaling van de DAS richtlijn wordt de term "commonly used or off-the-shelf products, works or services which are generally available on the market" gebruikt. Het S-DAS richt zich op alle gangbare (homegene) lab producten.

 

U dient de leveringen, voor het lab aan te besteden indien de geraamde waarde de drempel overschrijdt, zoals u doet bij alle homogene producten.

 

Fases voor het instellen van een DAS voor lab producten.

De instelling van een DAS kent 2 fases:

Fase 1: de instelling van het (S-)DAS en

Fase 2: het plaatsen van uw opdrachten (prijslijsten) binnen het (S-)DAS 

 

Fase 1: De instelling van een DAS voor lab producten

De instelling doet u met toepassing van de aanmeldingsfase van de niet-openbare procedure. U doorloopt bij de instelling van een DAS de volgende stappen:

 1. bekendmaking van de instelling van een DAS door middel van een aankondiging van een overheidsopdracht;
 2. toetsen of een gegadigde valt onder een door u gestelde uitsluitingsgrond, zoals bijvoorbeeld: een veroordeling van strafrechtelijke delicten, een slechte financiële situatie, belangenconflicten of aanzienlijke tekortkomingen bij eerdere opdrachten;
 3. toetsen of een niet-uitgesloten gegadigde voldoet aan de door u gestelde geschiktheidseisen, zoals bijvoorbeeld: ISO certificering, milieu normen of het voldoen aan gestelde arbeidsomstandigheden;
 4. de niet-uitgesloten en niet-afgewezen gegadigden toelaten tot het DAS.

Fase 2: Het plaatsen van opdrachten binnen een DAS voor lab producten

Het S-DAS van EQILENCE heeft alle productdata die voor uw aanbesteding van toepassing zijn, in zich. Het enige dat de leverancier aanlevert is de prijslijst die voor u van toepassing is. EQILENCE verwerkt deze voor u en na uw goedkeuring, zijn de producten beschikbaar binnen het S-DAS. Hiermee is het plaatsen van opdrachten voor lab producten een kwestie van een zoekopdracht zoals u deze ook bijvoorbeeld voor boeken in Bol.com zou plaatsen. Doordat de leverancier reeds gestand gedaan heeft van de catalogus en de producten onderling vergeleken worden kan er direct besteld worden.

 

De officiële tekst voor de Bol.com procedure voor het aankopen van lab producten die EQILENCE heeft ontwikkeld wordt door Pianoo.nl zoals in onderstaande tekst verwoord. Per stap wordt hierbij aangegeven hoe EQILENCE dit met het S-DAS verricht: 

 

 1. DAS: U nodigt alle tot het dynamische aankoopsysteem toegelaten leveranciers gelijktijdig en schriftelijk uit om voor de specifieke opdracht die u binnen het dynamische aankoopsysteem plaatst een inschrijving in te dienen. In de uitnodiging vermeldt u waar de aanbestedingsstukken rechtstreeks toegankelijk zijn.

  S-DAS van EQILENCE: Voorgaande gebeurt op een webshop wijze in het S-DAS. Een proces als hierboven omschreven is hierdoor overbodig.

 2. Vervolgens doorloopt u de volgende stappen:

  DAS: toetsen of de inschrijvingen voldoen aan de door u gestelde technische specificaties, eisen en normen.

  S-DAS van EQILENCE: Door de vastlegging van deze zaken in het S-DAS wordt deze toets automatisch gerealiseerd in S-DAS;

 3. DAS: beoordelen van de geldige inschrijvingen aan de hand van het door u gestelde gunningscriterium.

  S-DAS van EQILENCE: Ook deze toets wordt geautomatiseerd gerealiseerd in het S-DAS platform op basis van de vastgelegde gunningscriteria en het EQILENCE algoritme;

 4. DAS: opstellen van een proces-verbaal van de opdrachtverlening.

  S-DAS van EQILENCE: Door vergelijking van de verschillende alternatieven kan de opdrachtverlening van het geselecteerde/ gekozen lab product geautomatiseerd worden gerealiseerd;

 5. DAS: meedelen van de gunningsbeslissing.

  S-DAS van EQILENCE: In het S-DAS worden deze gunningscriteria vooraf afgesproken en vastgelegd. Mededelen van de gunningscriteria is hierdoor overbodig;

 6. DAS: sluiten van de overeenkomst.

  S-DAS van EQILENCE: In het S-DAS betreft dit de webshop bestelling;

 7. DAS: bekendmaken van de aankondiging van de gegunde opdracht (binnen 30 dagen of per kwartaal gebundeld).

  In het S-DAS van EQILENCE krijgen leveranciers ieder kwartaal een overzicht van alle aankopen waardoor ook de leveranciers overzicht hebben van de gegunde opdrachten. Dit overzicht zorgt ervoor dat de leveranciers kunnen anticiperen en hun voorwaarden kunnen aanpassen.. Dit zorgt voor een optimale marktwerking;

 8. DAS: De termijn voor het indienen van een inschrijving moet tenminste 10 dagen bedragen, te rekenen vanaf de verzenddatum van uw uitnodiging tot inschrijving. Het getuigt van goed opdrachtgeverschap als u met het meedelen van de gunningsbeslissing ook een opschortende termijn hanteert waarbinnen inschrijvers bezwaren kunnen aanvoeren met betrekking tot uw gunning, maar u bent hiertoe niet verplicht. Tevens adviseren wij een 'vragenronde' in te bouwen.

  S-DAS van EQILENCE: Omdat de gunningscriteria, als prijs en diervriendelijkheid of  duurzaamheid van te voren wordt geïnventariseerd en worden vastgelegd in het S-DAS is deze stap alleen en éénmalig relevant. Wanneer het S-DAS van start gaat wordt iedere aankoop direct afgehandeld en gerealiseerd;

 9. DAS: U kunt bij de plaatsing van een overheidsopdracht binnen een dynamisch aankoopsysteem bepalen dat inschrijvingen in de vorm van een elektronische catalogus worden ingediend.

  Tevens kunt u de gunning van de overheidsopdracht vooraf laten gaan door een elektronische veiling, indien de inhoud van de aanbestedingsstukken, met name de technische specificaties, nauwkeurig kan worden opgesteld.

  Het S-DAS van EQILENCE: De technische specificaties zijn voor de lab producten zeer nauwkeurig op te stellen. Met de UNSPS Code (United Nations Standard Product en Services Code), zijn de wereldwijd verkrijgbare producten in het S-DAS gecategoriseerd. Bij het S-DAS van EQILENCE worden de elektronische catalogi van de leveranciers door EQILENCE namens u opgevraagd en in het S-DAS geplaatst. U wordt middels dit proces geheel ontzorgt.

 

Latere toetreding door een ondernemer

DAS: Elke leverancier kan gedurende de looptijd van uw DAS een verzoek tot toelating aan het systeem indienen. U dient dit verzoek binnen tien werkdagen te beoordelen (toetsing aan de uitsluitingsgronden en geschiktheidscriteria). 

De artikelen 2.144 tot en met 2.149 bevatten een aantal aanvullende voorschriften met betrekking tot het dynamisch aankoopsysteem.

S-DAS van EQILENCE: omdat de uitsluitingsgronden en geschiktheidscriteria van te voren bekend zijn kan een leverancier eenvoudig worden toegevoegd en gemotiveerd worden aangegeven of de betreffende leverancier kan worden toegelaten of niet.

 

Voordelen DAS

 • U kunt alle ondernemers die tot het DAS zijn toegelaten uitnodigen om in te schrijven op uw specifieke opdracht;

 • U realiseert een kortere doorlooptijd van gangbare inkopen nadat het DAS is ingesteld. 

 

Aanvullende voordelen van S-DAS:

 • U werkt met de gebruikersvriendelijkheid van  Bol.com voor uw inkoopproces;

 • U hoeft niet voor iedere aankoop afzonderlijk een offerte op te vragen;

 • Uw organisatie behoudt volledige keuzevrijheid;

 • Iedere aankoop is rechtmatig;

 • Met S-DAS besteed u het catalogusbeheer volledig uit en draagt uw organisatie deze administratieve last niet;

 • Eventuele vrije tekst aanvragen kunnen geheel geautomatiseerd worden afgehandeld binnen het S-DAS;

 • Een volledig geautomatiseerd proces van u aankopen;

 • De inhoudelijk deskundige doet zelf de productselectie.

 

Nadelen

 • DAS: u ontvangt mogelijk veel offertes wanneer er veel ondernemers tot uw DAS zijn toegelaten. Dit kan de administratieve last verhogen.

  Met het S-DAS platform koopt u in als via een webshop waardoor deze administratieve last er niet zal zijn;

 • Een regulier DAS: is beperkt bruikbaar, namelijk enkel voor gangbare inkopen.

  Het S-DAS is gespecialiseerd op de inkoop van lab chemicaliën, welke onder gangbare producten vallen, waardoor er geen beperkingen zijn;

 • Bij een DAS: communicatie dient elektronisch plaats te vinden; een mondeling interview is daardoor niet toegestaan.

  Met de exploitatie van het S-DAS zien we dat het gehele inkoopproces eenduidig elektronisch verloopt, inclusief de vastgelegde bewijslast. 

 

Wilt u meer weten van ons S-DAS platform?

Vraag de Whitepaper aan. Hierin wordt het S-DAS op het gebied van aanbesteden door een juridisch specialist beoordeeld.

en/of

Vraag een demo aan om de S-DAS manier van aanbesteden en inkopen te ervaren.


B: REGULIER AANBESTEDEN: HOE HET S-DAS DE REGULIERE AANBESTEDING MEER DOELMATIG MAAKT

Pianoo hanteert 3 fasen voor een reguliere aanbesteding. Namelijk:
Fase 1: Voorbereiden opdracht
Fase 2: Doorlopen aanbestedingsprocedure
Fase 3: Uitvoeren opdracht

 

Wanneer u de reguliere aanbestedingswijze heeft toegepast, heeft u een aantal leverancier product combinaties voor één of meerdere productgroepen waar u in de komende 4 jaar uit kan kiezen. Door deze productgroep of productgroepen aan het S-DAS van EQILENCE toetevoegen zal dit veel betekenen voor het bereiken voor uw inkoopdoelstellingen.

 

Uitvoeren opdracht


In deze fase van een reguliere aanbesteding hebben opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar nodig om de afgesproken prestaties te kunnen leveren. In deze fase hebben opdrachtgever en opdrachtnemer(s) nog maar weinig ruimte om de overeenkomst aan te passen. In deze fase ondersteund S-DAS uw organisatie optimaal bij het inrichten en uitvoeren van uw contractbeheer, contractmanagement en leveranciersmanagement.

 

Het contractbeheer

Contractbeheer is het beheren van contracten, zodat de juiste informatie op het juiste tijdstip en op de juiste plaats beschikbaar is. Zonder gedegen contractbeheer is er geen goed contractmanagement uitvoerbaar. Door het juiste contractbeheer heeft uw organisatie een goed beeld van de verplichtingen die zijn aangegaan. S-DAS ondersteunt u bij het inzicht op uw totale inkoopportfolio en het maken van een inkoopplanning.

 

Het Contractmanagement

Contractmanagement is het bewaken van de in het contract vastgelegde afspraken. Hierbij wordt zowel de prestatie van de leverancier bewaakt, als de prestatie van uw organisatie. Het managen van een contract wordt gedaan aan de hand van het meten van de gemaakte afspraken. Het managen van de prestaties kan perfect op basis van de aanwezige rapportages in S-DAS (Bijvoorbeeld: kritische prestatie indicatoren rapportage).

 

Het Leveranciersmanagement

Steeds meer richt contractmanagement zich op een intensieve samenwerking met uw leveranciers. Bij het uitvoeren van de gemaakte afspraken is er een wederzijdse afhankelijkheid. Beide partijen hebben elkaar nodig om hetgeen is afgesproken ook te kunnen leveren. Leveranciersmanagement is gericht op het starten en onderhouden van een samenwerkingsrelatie met leveranciers.

Wilt u meer weten van ons S-DAS platform?


Vraag een demo aan om te zien hoe het S-DAS regulier aanbestede laboratorium producten ondersteunt.

 

 • + 31 (0) 43-2010660
 • info@eqilence.nl
 • Wim Duisenbergplantsoen 31, 6221SE, Maastricht , Nederland
 • Fokkerstraat 18, 2811 ER Reeuwijk, Nederland